Skolprojekt

En interreligiös och interkulturell kurs för goda relationer i skolan och för resten av livet.

Interreligiösa centret har fått medel från Allmänna Arvsfonden för att under tre år  utveckla en metod och ett material för en interreligiös terminskurs, samt påbörja spridning av kursen i landet.

Kursen har ett tvådelat syfte, dels att främja elevernas interkulturella och interreligiösa kompetens, dels att bidra till den lokala sociala sammanhållningen i och utanför skolan. Utifrån FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och de religiösa traditionerna arbetar vi  långsiktigt mot alla former av förtryck och för ökad förståelse mellan människor och ett bättre klimat på skolorna.

Kursens aktiviteter är utformade för att stimulera elevernas vilja och förmåga att förhålla sig demokratiskt i  tal och handling gentemot alla människor oavsett grupptillhörighet. Enklare uttryckt handlar det om att verka för vänskapliga relationer, överbrygga motsättningar mellan olika individer/grupper och att skapa utrymme för elevernas kreativitet.

Församlingar är engagerade i kursen genom att unga människor som är knutna till församlingarna medverkar som berättare.  Ett av projektets huvudmål är att utveckla en ny samverkansform för skola och religiösa församlingar.

Tre teman:

1) Din berättelse och min berättelse.

  Temat handlar om värde och identitet.  Eleven ges tillfälle att reflektera över alla människors lika värde, sitt eget värde, de egna identiteterna och den egna livsresan. Eleven får tid till att forma  uttryck för sina tankar och känslor. Målet är  att eleven skall reflektera över sitt och allas, bli tryggare i sig själv och tryggare i att hen och alla andra har rätt till sina identiteter.

2) Lika och unika.

Temat handlar om att mänskliga erfarenheter vi delar. Temat handlar  också om varje människas unika perspektiv på livet. Eleven ges tillfälle att få syn på vad som  är gemensamt för människor trots skilda grupptillhörigheter. Eleven ges också tillfälle att blir medveten om att vi alla har unika erfarenheter som färgar våra glasögon genom vilka vi ser världen.  Målet är att eleven skall utveckla en djupare förståelse för betydelsen av det gemensamma och en djupare förståelse för människors olika perspektiv och livsföring.

3)  Vad kan vi göra tillsammans?  

Temat handlar om hur goda relationer skapas, hur svåra sociala situationer kan hanteras och vilka möjligheter som möten mellan människor inrymmer. Eleven stimuleras att förhålla sig aktiv och kreativ till sin omgivning och sitt liv. Målet är att eleven skall utveckla sociala förmågor som gynnar dem som individer och samhället de lever i.

Kursens tre teman varvas. Första lektionen behandlar tema 1, andra lektionen tema 2 och tredje lektionen tema 3. Fjärde lektionen behandlas återigen tema 1. Vid ett par tillfällen genomförs studiebesök. Vi gör bland annat en mycket uppskattad “Tempeltur”.

Den första kursen hölls under höstterminen -16 i högstadieklasser på Ryaskolan, Biskopsgården, Göteborg. Utvärdering har visat att kursen var mycket uppskattad och omtyckt bland eleverna! Under vt -17 revideras kursen av projektledaren i samarbete med elever som gått kursen och sakkunniga. Ht -17 startar kursen i reviderad form på minst två skolor.

För mer information eller för att anmäla intresse av att få kursen till er skola, känn er varmt välkomna att kontakta linda.wahl@interreligiosacentret.se