Aktuellt

Interreligiösa Centret önskar Gott Nytt År 2021!

Bakgrund och nuläge

Göteborgs Interreligiösa Råd (GIR) bildades som en ideell förening 2007. Från den 20 april 2012 till och med den 31 december 2018, drev rådet projektet ”Interreligiösa Centret”, på Kyrkogatan 25, i centrala Göteborg.

Göteborgs Interreligiösa Center (GIC) tog över projektet den 1 januari 2019. Verksamheten är sedan den 1 september 2020 framför allt inriktad på interreligiös kvinnodialog och stöd till skolors religionsundervisning.

Kommunen har betalat projektmedel/riktat stöd till Göteborgs Interreligiösa Råd under åren 2012-2019. Det står i olika tjänsteutlåtanden från kommunstyrelsen och kulturnämnden att Interreligiösa Centret inte längre ska tilldelas stöd, men bidragsmottagare har varit Göteborgs Interreligiösa Råd (GIR). Tjänsteutlåtandena borde alltså lyda att Göteborgs Interreligiösa Råd (GIR) inte längre kommer att få riktat stöd från Göteborgs stad.

Rådet var från början tänkt som en vänförening för Göteborgs religiösa ledare och hade, när rådet var som störst, cirka 20 ledamöter. Rådet fungerade samtidigt som föreningens styrelse.

Interreligiösa Centret blev rådets projekt. Rådet tröttnade efter några år på att ha centret som projekt. Innan centret funnits hade mötena varit vänskapsbyggande och det hade förts samtal bland annat om händelser i de olika stadsdelarna, vilket var trygghetsskapande för staden.

Rådets sekreterare var stiftsadjunkt i Svenska kyrkan. 30 procent av tjänsten var förlagd till centret. Stiftsadjunkten blev därmed den naturliga länken mellan rådet, centret och kyrkan. Stiftsadjunkten föreslog omorganisering, för att separera centret och rådet, och en referensgrupp med personer från i huvudsak Svenska kyrkan. Rådets stadgar angav att alla samfund skulle vara likställda. Svenska kyrkan är majoritetssamfund och har starkast ekonomi, vilket lätt ger större inflytande.

En ny ideell förening bildades i maj 2018 för att ta ansvar för rådets personal och budget, även om ”Interreligiösa Centret” fanns kvar inom rådet. Biskopen i Svenska kyrkan bestämde samtidigt att hennes stiftsadjunkt med ansvar för religionsdialog inom Göteborgs stift skulle sluta tjänstgöra vid centret den 31 december och endast vara sekreterare i rådet. Det var säkert med insikt om Svenska kyrkans alltför stora inflytande. Från maj till december 2018 var stiftsadjunkten sekreterare i rådet (arbetsgivare), anställd vid centret, valberedare till den nya föreningens styrelse och dennas sekreterare. Inflytandet var för stort för att stämma med stadgarna.

Verksamhetsledaren, som samtidigt var ordförande för studieförbundet Ibn Rushd, vara tjänstledig från maj 2017 kontinuerligt tills sin egna uppsägning ett år senare. Samordnaren var under tiden ensam anställd av rådet.

Den nya ideella föreningen Göteborgs Interreligiösa Center övertog ”Interreligiösa Centret” den 1 januari 2019.

Det framkom kritik mot omorganisationen, att Svenska kyrkan dominerat, att rådet inte var jämställt. Klagomål lämnades in till Göteborgs stad, som gjorde en utvärdering, vilken resulterade i indraget riktat stöd för 2020.

Stadsledningen var i utvärderingen inte bara kritisk till rådet utan även självkritisk. Kommunens engagemang hade kunnat ge rådet både stabilitet och neutralitet. Det ska dock understrykas att staden också hindrats att få insyn.

Centret samarbetade med Skolkyrkan om ett berättarprojekt innan den lades ned i samband med Svenska kyrkans omstrukturering och avslut av den kyrkliga samfälligheten 2018. Berättarprojektet utbildade personer från de religiösa församlingarna för deltagande i grund- och gymnasieskolors religionsundervisning, t ex religionsdagar. Dessa berättare har konstant, sedan dess, anlitats av skolor via centret.

Centret har ett etablerat samarbete med den interreligiösa utställningen Gränsland, för alla åldrar, inte minst skolor, för att lära känna berättelser som är gemensamma för judendom, kristendom och islam. Undervisningsmaterial, som passar bra att använda under Covid19-restriktioner, går att beställa.

Utställningen Gränsland och Interreligösa Centrets kontor finns i
Krokslättskyrkan, Åbäckgatan 17, i Mölndal

Boka en visning av Gränsland med Lena Forsberg
Tel: 0733-94 84 57
E-post: lena@gransland.com

Läs en artikel om Gränsland på Röhska Muséet. (Röhsska synar gränslandet mellan tre världsreligioner, Vårt Göteborg, 2008-10-07)

Interreligiösa Centret hösten 2020

Många har hört av sig och beklagat att Centret hotats av nedläggning på grund av uteblivet riktat stöd. 

Jämställdheten i organisationen har varit ett av de kriterier för stöd från kommunen som inte följts. En kvinnoverksamhet fanns sedan hösten 2013, men integrationen av kvinnor i styrelsen har inte varit tillräcklig. Utvärderingen omfattar enbart Göteborgs Interreligiösa Råd till och med 2018.

I Göteborgs Interreligiösa Centers ledning blev jämställdheten tillgodosedd. Rådets valberedning föreslog Centrets styrelse på årsmöte 2019-04-08, och visade då slutligen prov på att ge även kvinnor delaktighet i en könsblandad styrelse.

Idag har Rådet nya stadgar och utifrån dessa har medlemmarnas antal tyvärr drastiskt minskat i antal. Samma medlemmar utgör Centrets medlemmar. Se Centrets stadgar .

Göteborgs stads omtalade Trygghetsråd utreds, men det är osäkert om de religiösa ledarna kommer att ingå.

Centret flyttade från lokalen på Kyrkogatan 25 till en lokal i Krokslättskyrkan i slutet av juni, tack vare Fässbergs församlings kyrkoråd som bestämde hyreskontraktet. Centret ser tacksamt fram emot ett samarbete mellan kvinnoverksamheten och Lena Forsberg, projektledare för utställningen Gränsland i Krokslättskyrkan. Utställningen passar alla åldrar, inte minst besöks den av skolor.

Ett tack till Centrets f d hyresvärd, Vasakronan, som upplät lokalen på Kyrkogatan 25 för en lägre hyra än lokaler i allmänhet i centrala Göteborg. Hyreskontraktet med Vasakronan för lokalen på Kyrkogatan 25 har löpt på 3 år i taget. Trots att fastighetsbolaget, liksom näringslivet i allmänhet, drabbats finansiellt av Covid19 gick fastighetsägaren Vasakronan Centret till mötes och löste situationen med förståelse och klokskap.

Kvinnodialoggruppens studiecirkel har pågått online under vårterminen och fortsätter under hösten i samarbete med studieförbundet ABF.

Interreligiösa Centret har trots Covid19-pandemin under våren och uteblivet riktat stöd från Göteborgs stad ändå lyckats genomföra nedanstående program.


Interreligiösa Centret

Interreligiösa Centret har under åren producerat mycket mer än de seminarier, föreläsningar, tempelturer och festivalen Ett Göteborg för alla, vilka annonserats här. Centret upplever att den utredning som gjordes av Göteborgs stad där det framstår som om Centret inte bedrivit tillräcklig verksamhet för de skattepengar som tilldelats varit orättvis. I själva verket erfar vi att ringar på vattnet spridits lokalt, regionalt, nationellt och till och med internationellt. Fler har inspirerats att starta interreligiösa råd, kvinnoverksamhet och arrangera aktiviteter.

Centret har emellertid trots pandemin Covid19 och även utan riktat stöd från Göteborgs stad, och bidrag från Västra Götalandsregionen, under 2020 arrangerat program på sjukhus, i församlingar, hos föreningar, kort sagt där var Centret ombetts komma för att dela erfarenhet och kunskap om religion och religionsdialog.

Den 30 januari hölls ett uppskattat seminarium om vård och religion på Skövde sjukhus. Den 26 februari besökte vi föreningen Glokala Sjuhärad i Borås med seminariet ”Vad är interreligiös dialog?”. Den 11 februari, den 10 mars och den 22 april höll Dr Kalle Lundahl föredrag om några av Michelangelos målningar i Sixtinska kapellet, närmare bestämt om Eva i Paradiset. 

Tre av medlemmarna i vår interreligiösa kvinnodialoggrupp gjorde i slutet av januari och början av februari en interreligiös studieresa till Cypern för att lära känna något om religion och religionsdialog på Cypern. Besök gjordes bland annat på Home Cafe for Cooperation där Salpy Eskidian Weijderyd, direktör för The Religious Track of the Cyprus Peace Process tog emot. 

Besök i riksdagshuset arrangerades den 9 mars av Myndigheten för Stöd till Trossamfund (SST) för kvinnor som deltagit i ledarskapskursen Delaktig, Stark och Synlig. Fem alumnis från Interreligiösa Centret deltog. Flera av de tidigare deltagarna i kursen medverkar nu i forskningsprojektet Ledarskap och inflytande bland kvinnor i trossamfund som är ett samarbete mellan SST och Uppsala universitet. Studien vill bidra till ökad kunskap bland forskare, inom trossamfunden och hos myndigheter om kvinnors erfarenheter av ledarskap och inflytande i sina respektive trossamfund. 

Kvinnodialoggruppen har inte bara bedrivit dialog i studiecirkelform utan också arrangerat seminarier, medverkat på konferenser, i kompetensutveckling, på mässor, på religionsdagar i skolor och nätverkat.

Under åren har centret gjort utställningar, kurser och tagit emot många studiebesök.

Unga som Tror – Interreligiösa Centrets ungdomsavdelning – har hos Fryshuset deltagit i ledarskapskurser för ungdomar. Myndigheten för stöd till trosssamfund har också erbjudit kompetensutveckling som Unga som Tror deltagit i. Fryshuset, med bidrag från Wallenstams, stöttade 2018 bildandet av ett interreligiöst ungdomsråd.

Under 2017, 2018 och halva 2019 delade Interreligiösa Centret lokal med det fristående skolprojektet benämnt Under bara himlen finansierat av Allmänna arvsfonden och Levande Historia. 

Under 2018 var Svenska kyrkans projekt Social Hållbarhet- fokus Tillit & Demokrati inneboende på Interreligiösa Centret.  

För information om den tidigare verksamheten läs vidare på hemsidan.