Aktuellt

Vi följer Covid19-restriktionerna, vilket har som följd att vi inte för närvarande har möten i lokalerna i Krokslättskyrkan, enbart på distans online.

Nuläge

Göteborgs Interreligiösa Råd (GIR) bildades som en ideell förening 2007. Från den 20 april 2012 till och med den 31 december 2018, drev rådet projektet ”Interreligiösa Centret”, på Kyrkogatan 25, i centrala Göteborg.

Den ideella föreningen Göteborgs Interreligiösa Center (GIC) tog över ”Interreligiösa Centret” den 1 januari 2019 och avslutade det den 31 augusti 2020 på grund av att det, från och med den 1 september 2020, saknades ekonomiska förutsättningar att driva det vidare i samma omfattning.

Men på ideell basis, inom föreningen, fortsätter den interreligiösa kvinnodialogen. Det har bildats ett interreligiöst kvinnoråd, som i sin verksamhet innefattar den interreligiösa kvinnodialoggruppen. Syftet är att uppmuntra kvinnodialog över religionsgränserna, att stärka kvinnor genom bland annat ökat kunskapsutbyte och omfattningen av kvinnligt ledarskap i samhället. I samarbete med utställningen Gränsland bedrivs också undervisning för religiösa församlingar, skolor och allmänhet.

Bakgrund

Kommunen gav projektmedel/riktat stöd till Göteborgs Interreligiösa Råd under åren 2012-2019. I olika tjänsteutlåtanden från kommunstyrelsen och kulturnämnden uppges att Interreligiösa Centret inte längre tilldelas stöd, men bidragsmottagare har alltid varit Göteborgs Interreligiösa Råd (GIR). Tjänsteutlåtandena behöver därför korrigeras så att det framgår att: Göteborgs Interreligiösa Råd (GIR) inte längre kan få riktat stöd från Göteborgs stad.

Rådet är en vänförening för Göteborgs religiösa ledare och hade, när rådet var som störst, cirka 20 ledamöter. Rådet fungerade samtidigt som föreningens styrelse. Det fördes samtal bland annat om händelser i de olika stadsdelarna, vilket var trygghetsskapande för staden. I rådets stadgar framgår att inget samfund ska ha dominerande ställning, alla ska ha jämlik ställning.

Interreligiösa Centret blev rådets projekt. Rådet bestämde 2017 att avskilja Centret så att det skulle vara en självständig förening. 1 januari 2019 genomfördes avskiljandet efter en långvarig omorganisation.

Rådets sekreterare var under alla år Svenska kyrkans stiftsadjunkt för interreligiös dialog. 30 procent av adjunkttjänsten var förlagd till Interreligiösa Centret och fungerade därmed som en naturlig länk mellan Rådet, Centret och kyrkan.

En referensgrupp tillsattes med personer från i huvudsak Svenska kyrkan. Svenska kyrkan är majoritetssamfund och har starkast ekonomi av samfunden. Det finns både fram- och baksida på att vara den ekonomiskt starkaste. Det kan riskera att ge för stort inflytande i förhållande till övriga samfund.

Biskopen i Svenska kyrkan, Susanne Rappman, bestämde att hennes stiftsadjunkt skulle sluta tjänstgöra vid centret den 31 december 2018 och endast vara sekreterare i rådet. Det var kanske på grund av insikt om Svenska kyrkans alltför stora inflytande. Inflytandet kan illustreras med att stiftsadjunkten, under alla år, var både sekreterare i rådet (arbetsgivare) och anställd vid centret, vilket inte borde kunna vara möjligt. Dessutom, från maj till december 2018, valberedare till Centrets styrelse och samtidigt styrelsens sekreterare. Det är inte i enlighet med god föreningssed. Svenska kyrkan dominerade på ett otillbörligt vis, men säkert inte i avsikt att göra något fel, utan för att stötta Centret.

Också verksamhetsledaren var under delar av sin tjänstgöring vid Centret samtidigt ordförande för studieförbundet Ibn Rushd. Svenska kyrkan invände aldrig, och inte heller någon annan ansvarig. Centret samarbetade under åren 2012-2019 med Ibn Rushd, Sensus och Bilda. Under 2019 då Centret fått ny verksamhetsledare blev Ibn Rushd svårnåbara. Dessutom avslutade Sensus sitt samarbete med Centret vilket ursäktades med att de valt att samarbeta med ett skolprojekt finansierat av Levande Historia i Göteborgs stad.

Bilda, som Centrets kvinnodialoggrupp anlitat för sin studiecirkel, ville fortsätta samarbetet med Centret, men då de tre studieförbunden samfällt ingått i projektsamarbete med nämnda skolprojekt valde Centret att övergå enbart till att samarbeta med ABF, som har en bred och långvarig kompetens i relation till Göteborgs alla olika, etniska föreningar.

Den nya ideella föreningen Göteborgs Interreligiösa Center övertog verksamheten den 1 januari 2019. Kritik mot omorganisationen, mot Svenska kyrkan dominans framkom. Efter årsmötet i april lämnade biskopen sin plats i Rådet. Klagomål lämnades in till Göteborgs stad, som gjorde en utvärdering, vilken resulterade i indraget riktat stöd för 2020. Svenska kyrkan tycks ha varit en garant för det kommunala stödet, vilket kan ses diskriminerande mot de övriga samfunden, som om dessa inte skulle klara av att driva organisationen utan Svenska kyrkan.

Stadsledningen var i utvärderingen inte bara kritisk till rådet utan även självkritisk. Kommunens engagemang hade kunnat ge både stabilitet och neutralitet till organisationen. Det är samtidigt ett faktum att staden hindrats att få insyn.

Sedan 2013 har kvinnodialog pågått vid Centret. Det var på initiativ av Centrets samordnare och efter förfrågan från S, V och MP i kommunstyrelsen om genusperspektiv i organisationen.

Centret samarbetade under några år med den nu nedlagda Skolkyrkan om ett berättarprojekt för skolorna. Berättarprojektet utbildade personer från de religiösa församlingarna för deltagande i grund- och gymnasieskolors religionsundervisning, t ex religionsdagar. Dessa berättare har konstant sedan dess anlitats av skolor via samordnaren vid Centret.

Centret har idag ett etablerat samarbete med den interreligiösa utställningen Gränsland, för alla åldrar, inte minst skolor, som lär känna berättelser gemensamma för judendom, kristendom och islam. Undervisningsmaterial, som passar bra att använda under Covid19-restriktioner, går att beställa.

Utställningen Gränsland och Centrets/Göteborgs Interreligiösa Kvinnoråds kontor finns i Krokslättskyrkan, Åbäckgatan 17, i Mölndal.

Boka en visning av Gränsland med Lena Forsberg
Tel: 0733-94 84 57
E-post: lena@gransland.com

Läs en artikel om Gränsland på Röhska Muséet. (Röhsska synar gränslandet mellan tre världsreligioner, Vårt Göteborg, 2008-10-07)

Interreligiösa Centret hösten 2020

Många har hört av sig och beklagat att Centret hotats av nedläggning på grund av uteblivet riktat stöd. 

Jämställdheten i organisationen har varit ett av de kriterier för stöd från kommunen som inte följts. En kvinnoverksamhet fanns sedan hösten 2013, men integrationen av kvinnor i styrelsen har inte varit tillräcklig. Utvärderingen omfattar enbart Göteborgs Interreligiösa Råd till och med 2018.

I Göteborgs Interreligiösa Centers ledning blev jämställdheten tillgodosedd. Rådets valberedning föreslog Centrets styrelse på årsmöte 2019-04-08, och visade då slutligen prov på att ge även kvinnor delaktighet i en könsblandad styrelse.

Idag har Rådet nya stadgar och utifrån dessa har medlemmarnas antal tyvärr drastiskt minskat i antal. Samma medlemmar utgör Centrets medlemmar. Se Centrets stadgar .

Göteborgs stads omtalade Trygghetsråd utreds, men det är osäkert om de religiösa ledarna kommer att ingå.

Centret flyttade från lokalen på Kyrkogatan 25 till en lokal i Krokslättskyrkan i slutet av juni, tack vare Fässbergs församlings kyrkoråd som bestämde hyreskontraktet. Centret ser tacksamt fram emot ett samarbete mellan kvinnoverksamheten och Lena Forsberg, projektledare för utställningen Gränsland i Krokslättskyrkan. Utställningen passar alla åldrar, inte minst besöks den av skolor.

Ett tack till Centrets f d hyresvärd, Vasakronan, som upplät lokalen på Kyrkogatan 25 för en lägre hyra än lokaler i allmänhet i centrala Göteborg. Hyreskontraktet med Vasakronan för lokalen på Kyrkogatan 25 har löpt på 3 år i taget. Trots att fastighetsbolaget drabbats finansiellt av Covid19 gick fastighetsägaren Vasakronan Centret till mötes och löste situationen med förståelse och klokskap.

Kvinnodialoggruppens studiecirkel har pågått online under vårterminen och fortsätter under hösten i samarbete med studieförbundet ABF.

Interreligiösa Centret har trots Covid19-pandemin under våren och uteblivet riktat stöd från Göteborgs stad ändå lyckats genomföra nedanstående program.


Interreligiösa Centret

Interreligiösa Centret har under åren producerat mycket mer än de seminarier, föreläsningar, tempelturer och festivalen Ett Göteborg för alla, vilka annonserats här. Centret upplever att den utredning som gjordes av Göteborgs stad där det framstår som om Centret inte bedrivit tillräcklig verksamhet för de skattepengar som tilldelats varit orättvis. I själva verket erfar vi att ringar på vattnet spridits lokalt, regionalt, nationellt och till och med internationellt. Fler har inspirerats att starta interreligiösa råd, kvinnoverksamhet och arrangera aktiviteter.

Centret har emellertid trots pandemin Covid19 och även utan riktat stöd från Göteborgs stad, och bidrag från Västra Götalandsregionen, under 2020 arrangerat program på sjukhus, i församlingar, hos föreningar, kort sagt där dit Centret ombetts komma för att dela erfarenhet och kunskap om religion och religionsdialog.

Den 30 januari hölls ett uppskattat seminarium om vård och religion på Skövde sjukhus. Den 26 februari besökte vi föreningen Glokala Sjuhärad i Borås med seminariet ”Vad är interreligiös dialog?”. Den 11 februari, den 10 mars och den 22 april höll Dr Kalle Lundahl föredrag om några av Michelangelos målningar i Sixtinska kapellet, närmare bestämt om Eva i Paradiset. 

Tre av medlemmarna i vår interreligiösa kvinnodialoggrupp gjorde i slutet av januari och början av februari en interreligiös studieresa till Cypern för att lära känna något om religion och religionsdialog på Cypern. Besök gjordes bland annat på Home Cafe for Cooperation där Salpy Eskidian Weijderyd, direktör för The Religious Track of the Cyprus Peace Process tog emot. 

Besök i riksdagshuset arrangerades den 9 mars av Myndigheten för Stöd till Trossamfund (SST) för kvinnor som deltagit i ledarskapskursen Delaktig, Stark och Synlig. Fem alumnis från Interreligiösa Centret deltog. Flera av de tidigare deltagarna i kursen medverkar nu i forskningsprojektet Ledarskap och inflytande bland kvinnor i trossamfund som är ett samarbete mellan SST och Uppsala universitet. Studien vill bidra till ökad kunskap bland forskare, inom trossamfunden och hos myndigheter om kvinnors erfarenheter av ledarskap och inflytande i sina respektive trossamfund. 

Kvinnodialoggruppen har inte bara bedrivit dialog i studiecirkelform utan också arrangerat seminarier, medverkat på konferenser, i kompetensutveckling, på mässor, på religionsdagar i skolor och nätverkat.

Under åren har centret gjort utställningar, kurser och tagit emot många studiebesök.

Unga som Tror – Interreligiösa Centrets ungdomsavdelning – har hos Fryshuset deltagit i ledarskapskurser för ungdomar. Myndigheten för stöd till trosssamfund har också erbjudit kompetensutveckling som Unga som Tror deltagit i. Fryshuset, med bidrag från Wallenstams, stöttade 2018 bildandet av ett interreligiöst ungdomsråd.

Under 2017, 2018 och halva 2019 delade Interreligiösa Centret lokal med det fristående skolprojektet benämnt Under bara himlen finansierat av Allmänna arvsfonden och Levande Historia. 

Under 2018 var Svenska kyrkans projekt Social Hållbarhet- fokus Tillit & Demokrati inneboende på Interreligiösa Centret.  

För information om den tidigare verksamheten läs vidare på hemsidan.