Aktuellt

OBS! Eventuella frågor rörande ett skolprojekt ”Under bara himlen” som startades av Henrik Frykberg, sekreterare i Göteborgs Interreligösa Råd 2012-2018, hänvisas till studieförbundet Sensus. Skolprojektet som pågick under 2017-2019 finansiserades av Allmänna arvsfonden och har aldrig varit en integrerad del av Interreligiösa Centrets verksamhet. Skolprojektets medel har redovisats i Göteborgs Interreligiösa Råds bokslut, som en del av Interreligiösa Centrets verksamhet, vilket är ett fel som behöver korrigeras genom en utredning.

Interreligiösa Centret hösten 2020

Många har hört av sig och beklagat att Centret hotats av nedläggning på grund av uteblivet riktat stöd. Kritik har, efter stadsledningskontorets utvärdering av Göteborgs Interreligiösa Råd, riktats mot Rådet, huvudman för Interreligiösa Centret 2012-2018, Bland annat nämndes bristen på jämställdhet som ett tydligt tecken på att organisationen inte följt stadens kriterier för bidrag.

En kvinnoverksamhet fanns sedan hösten 2013, men integrationen av kvinnor i styrelsen har inte varit tillräcklig. Utvärderingen omfattar enbart Göteborgs Interreligiösa Råd till och med 2018.

I Göteborgs Interreligiösa Centers ledning blev jämställdheten tillgodosedd. Rådets valberedning föreslog Centrets styrelse på årsmöte 2019-04-08, och visade då slutligen prov på att ge även kvinnor delaktighet i en könsblandad styrelse.

Idag har Rådet nya stadgar och utifrån dessa har medlemmarnas antal tyvärr drastiskt minskat i antal. Eftersom samma medlemmar också utgör Centrets medlemmar behöver Centrets stadgar ändras rörande medlemskap.

Göteborgs stad kommer 2021 på eget initiativ att starta ett Trygghetsråd där stadens religiösa ledare förutsätts ingå.

Centret flyttade från lokalen på Kyrkogatan 25 till en lokal i Krokslättskyrkan i slutet av juni, tack vare Fässbergs församlings kyrkoråd som bestämde hyreskontraktet. Centret ser tacksamt fram emot ett samarbete mellan kvinnoverksamheten och Lena Forsberg, projektledare för utställningen Gränsland i Krokslättskyrkan. 

Ett tack till Centrets f d hyresvärd, Vasakronan, som upplät lokalen på Kyrkogatan 25 för en lägre hyra än lokaler i allmänhet i centrala Göteborg. Hyreskontraktet med Vasakronan för lokalen på Kyrkogatan 25 har löpt på 3 år i taget. Trots att fastighetsbolaget, liksom näringslivet i allmänhet, drabbats finansiellt av Covid19 gick fastighetsägaren Vasakronan Centret till mötes och löste situationen med förståelse och klokskap.

Kvinnodialoggruppens studiecirkel har pågått online under vårterminen och fortsätter under hösten i samarbete med studieförbundet ABF.

Interreligiösa Centret har trots Covid19-pandemin under våren och uteblivet riktat stöd från Göteborgs stad ändå lyckats genomföra nedanstående program.


Interreligiösa Centret

Interreligiösa Centret har under åren producerat mycket mer än de seminarier, föreläsningar, tempelturer och festivalen Ett Göteborg för alla, vilka annonserats här. Centret upplever att den utredning som gjordes av Göteborgs stad där det framstår som om Centret inte bedrivit tillräcklig verksamhet för de skattepengar som tilldelats varit orättvis. I själva verket erfar vi att ringar på vattnet spridits lokalt, regionalt, nationellt och till och med internationellt. Fler har inspirerats att starta interreligiösa råd, kvinnoverksamhet och arrangera aktiviteter.

Samtidigt är vi medvetna om att det finns olika typer av rörelser i vårt samhälle, också de som inte önskar dialog mellan olika religioner. Det finns grupper och individer som är motståndare till ett mångkulturellt samhälle, de som är emot demokrati, religionsfrihet och yttrandefrihet och önskar enpartistat och statsreligion. Det finns också de som vill att kapitalintressen ska ges prioritet före allt annat och upplever den svenska folkrörelsetraditionen med sitt motto om ökad jämställdhet, jämlikhet och demokrati som hindrande. Organisationer med demokratiskt höga ideal löper med andra ord risk att infiltreras och destrueras av motståndare.

Centret har emellertid trots pandemin Covid19 och även utan riktat stöd från Göteborgs stad, och bidrag från Västra Götalandsregionen, under 2020 arrangerat program på sjukhus, i församlingar, hos föreningar, kort sagt där var Centret ombetts komma för att dela erfarenhet och kunskap om religion och religionsdialog.

Den 30 januari hölls ett uppskattat seminarium om vård och religion på Skövde sjukhus. Den 26 februari besökte vi föreningen Glokala Sjuhärad i Borås med seminariet ”Vad är interreligiös dialog?”. Den 11 februari, den 10 mars och den 22 april höll Dr Kalle Lundahl föredrag om några av Michelangelos målningar i Sixtinska kapellet, närmare bestämt om Eva i Paradiset. 

Tre av medlemmarna i vår interreligiösa kvinnodialoggrupp gjorde i slutet av januari och början av februari en interreligiös studieresa till Cypern för att lära känna något om religion och religionsdialog på Cypern. Besök gjordes bland annat på Home Cafe for Cooperation där Salpy Eskidian Weijderyd, direktör för The Religious Track of the Cyprus Peace Process tog emot. 

Besök i riksdagshuset arrangerades den 9 mars av Myndigheten för Stöd till Trossamfund (SST) för kvinnor som deltagit i ledarskapskursen Delaktig, Stark och Synlig. Fem alumnis från Interreligiösa Centret deltog. Flera av de tidigare deltagarna i kursen medverkar nu i forskningsprojektet Ledarskap och inflytande bland kvinnor i trossamfund som är ett samarbete mellan SST och Uppsala universitet. Studien vill bidra till ökad kunskap bland forskare, inom trossamfunden och hos myndigheter om kvinnors erfarenheter av ledarskap och inflytande i sina respektive trossamfund. 

Kvinnodialoggruppen har inte bara bedrivit dialog i studiecirkelform utan också arrangerat seminarier, medverkat på konferenser, i kompetensutveckling, på mässor, på religionsdagar i skolor och nätverkat.

Under åren har centret gjort utställningar, kurser och tagit emot många studiebesök.

Unga som Tror – Interreligiösa Centrets ungdomsavdelning – har hos Fryshuset deltagit i ledarskapskurser för ungdomar. Myndigheten för stöd till trosssamfund har också erbjudit kompetensutveckling som Unga som Tror deltagit i. Fryshuset, med bidrag från Wallenstams, stöttade 2018 bildandet av ett interreligiöst ungdomsråd.

Under 2017, 2018 och halva 2019 delade Interreligiösa Centret lokal med det fristående skolprojektet benämnt Under bara himlen finansierat av Allmänna arvsfonden och Levande Historia. 

Under 2018 var Svenska kyrkans projekt Social Hållbarhet- fokus Tillit & Demokrati inneboende på Interreligiösa Centret.  

För information om den tidigare verksamheten läs vidare på hemsidan.