Aktuellt

Årsmöte för verksamhetsåret 2019 ägde rum via Zoom den 29 april 2021.

Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, jämte bokslut kan fås på begäran från ordförande Halima Ljungqvist, email Halima.lj@hotmail.com , mobiltel. 072-519 57 57.

Nuläge

Göteborgs Interreligiösa Råd (GIR) bildades som en ideell förening 2007. Från den 20 april 2012 till och med den 31 december 2018, drev GIR projektet Interreligiösa Centret, på Kyrkogatan 25, i centrala Göteborg.

Efter en omorganisation, ledd av Svenska kyrkan, blev Interreligiösa Centret en egen ideell föreningen den 1 januari 2019 med namnet Göteborgs Interreligiösa Center (GIC).

Från den 1 september 2020 finns ingen anställd verksamhetsledare på grund av arbetsbrist, då det saknades ekonomiska medel. Styrelsen består av förtroendevalda volontärer och har inte sökt ytterligare medel för att driva verksamhet, då Göteborgs stad enligt tjänsteutlåtanden har beslutat att inte längre utge riktat stöd till Interreligiösa Centret, bland annat på grund av bristen på jämställdhet inom GIR.

Den enda f d verksamhet som fortfarande är aktiv är den interreligiösa kvinnodialoggruppen, som nu drivs som studiecirkel inom ABF, ledd av Berit Bornecrantz Dias (f d samordnare vid Interreligiösa Centret och f d verksamhetsledare vid GIC t o m 20200831).

2013 tog Berit Bornecrantz Dias initiativet till kvinnoverksamhet. Till följd av en grupp religiösa kvinnors arbete med programplanering, inför den internationella kvinnodagen 8 mars 2014, uppstod kvinnodialoggruppen. Ur kvinnodialoggruppen har nyligen, i sin tur, bildats ett lokalt interreligiöst kvinnoråd, i samarbete med utställningen Gränsland.

Kvinnoverksamheten vid Interreligiösa Centret och GIC omnämns i ett kapitel, av professor emerita Ulla Björnberg, om Göteborgs invandrarkvinnor i jubileumsboken Att ge upp har inte övervägts (red. Lisbeth Stenberg. Makadam Förlag, 2021.)

Bakgrund till GIC och GIR

Kommunen gav projektmedel/riktat stöd till Göteborgs Interreligiösa Råd (GIR) under åren 2012-2019 för att driva dialogplattformen Interreligösa Centret.

I olika tjänsteutlåtanden från slutet av 2019 och början av 2020 från kommunstyrelsen och kulturnämnden uppges att Interreligiösa Centret inte längre tilldelas det riktade stödet, men bidragsmottagaren har alltså varit Göteborgs Interreligiösa Råd (GIR). I tjänsteutlåtandena hade behövt framgå, mer korrekt, att det är Göteborgs Interreligiösa Råd (GIR) som inte längre kan få riktat stöd från Göteborgs stad.

Den nya ideella föreningen Göteborgs Interreligiösa Center (GIC) har aldrig erhållit stöd från kommunen, men under 2019 överfördes medel från GIR, som sökte och erhöll stödet, för verksamhet vid Interreligiösa Centret, som från 2019 istället fanns inom GIC.

GIR fungerade som en vänförening för stadens religiösa ledare och hade, när rådet var som störst, cirka 20 ledamöter. GIR var samtidigt föreningens styrelse. Interreligiösa Centret var endast ett projekt med egen styrgrupp.

2017 beslutade GIR att avskilja Interreligiösa Centret till en självständig förening, då verksamheten blivit alltför betungande för GIR. 1 januari 2019 genomfördes, efter en utdragen och komplicerad omorganisation, avskiljandet.

Svenska kyrkans dominerande roll
GIR:s sekreterare var Svenska kyrkans stiftsadjunkt för interreligiös dialog. 30 procent av adjunkttjänsten var förlagd till Interreligiösa Centret och fungerade därmed som en naturlig länk mellan GIR, Interreligiösa Centret och Svenska kyrkan. För att skilja GIR och Interreligiösa Centret åt bildades en referensgrupp av individer som verkade i huvudsak inom Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan är, som bekant för de flesta, majoritetssamfund i Sverige och har sedan länge starkast ekonomi av de, idag väldigt många, olika religiösa samfunden. Att vara såpass mycket större finns det både positiva och negativa sidor med. Samtidigt som Svenska kyrkan kunde bidra med medel till verksamheten, gav det en för mycket styrande och dominerande position i organisationen.

Biskopen i Svenska kyrkan, Susanne Rappman, beslutade att stiftsadjunktens tjänstgöring vid Interreligiösa Centret skulle upphöra i samband med övergången till självständig förening den 1 janurai 2019. Stiftsadjunkten hade, under alla år, varit både sekreterare i GIR, alltså arbetsgivare, och anställd vid Interreligiösa Centret, vilket var motstridigt och borde inte ha kunnat vara möjligt.

Den nya föreningen Göteborgs Interreligiösa Center (GIC) bildades i maj 2018. GIR delegerade ekonomi och personalansvar till GIC, trots att den nya föreningen fram tills övergången 1 januari 2019 inte hade hand om verksamheten i juridisk mening.

Det tillsattes en interimstyrelse i GIC och som valberedare för denna utsågs stiftsadjunkten, samtidigt som han även var interimstyrelsens sekreterare, GIR:s sekreterare och anställd vid Interreligiösa Centret. Detta stred i högsta grad mot god föreningssed, men organisationens ledning hade under alla år tillåtit Svenska kyrkans dominerande ställning. Detta förhållande fortgick tills december 2018 då samordnaren för Interreligiösa Centret med klarsyn reagerade, och därefter reagerade även GIR:s presidium, vilket ledde till att stiftsadjunkten lämnade sin post som valberedare. GIR utsåg en ersättare, men tillmötesgick stiftsadjunktens önskemål om vem som skulle ersätta honom, varpå en annan anställd vid Svenska kyrkan blev utsedd. Den demokratiska situationen förbättrades alltså inte påfallande.

Också verksamhetsledaren för Interreligiösa Centret under 201204-201806 var under viss del av sin tjänstgöring samtidigt ordförande för studieförbundet Ibn Rushd. GIR invände aldrig mot detta.

Interreligisöa Centret samarbetade under åren 2012-2018 med Ibn Rushd, Sensus och Bilda, men 2019 när en ny verksamhetsledare för GIC kom på plats drog sig Ibn Rushd och Sensus ur samarbetet. Sensus skäl angavs vara att resurserna inte räckte till att samarbeta både med skolprojektet Under samma himmel och GIC.

Detta skolprojekts styrgrupp inbegrep både stiftsadjunkten och Ibn Rushds ordförande. Det finansieras i sin helhet sedan 2019 av Levande Historia i Göteborg. Under åren 2016-2018 fanns skolprojektet inom GIR som ett fristående projekt med stort verksamhetsbidrag från Allmänna Arvsfonden, men GIC, med sina relativt små medel, krävde inte under perioden skolprojektet på någon hyra. Att skolprojektet sluppit betala hyra för de utnyttjade lokalerna måste betraktas som ett fel. GIC behövde sina medel till sin egen verksamhet, där exempelvis lönerna inte var jämställda.

Bilda, som varit kvinnoverksamhetens ständiga samarbetspartner, fortsatte samarbetet under 2019, men då studieförbundet ABF har en bred kunskap om, och långvarig relation till, Göteborgs olika etniska föreningar valde GIC från 2020 att övergå till samarbete med ABF. ABF lämpade sig bättre för att nå en icke-religiös allmänhet med kunskap om det mångreligiösa Göteborg, vilket ingick i syftet med bidraget från Göteborgs stad.

Efter årsmötet 20190408 lämnade biskopen sin plats i GIR. Göteborgs stad gjorde en utvärdering, på uppdrag av kommunstyrelsen, av GIR och Interreligiösa Centret för perioden 2012-2018. Utredningen resulterade tyvärr i indraget riktat stöd för 2020.

Att Svenska kyrkans biskop lämnade GIR bidrog starkt till att det kommunala stödet drogs in, vilket måste ses diskriminerande mot övriga samfund. GIC har därefter drivits av de kvarvarande samfunden, men sedan verksamheten är beroende av ekonomiskt stöd innebar stadens beslut att aldrig mer ge verksamhetsstöd att Interreligiösa Centret inte kan fortsätta vara den samlingspunkt, det stöd och den källa till kunskap om religion och kultur som hittills. Det är många personer ur allmänheten, församlingar och organistioner landet runt som beklagat detta. Interreligiösa Centret har bland annat varit en rådgivande instans vid start av interreligiösa fora i staden och på andra orter, som i Angered, Borås, Uddevalla, m fl.

Stadsledningen var i utvärderingen inte bara kritisk till GIR utan även självkritisk. Kommunens engagemang hade kunnat ge både stabilitet och neutralitet till GIR och Interreligiösa Centret. Det är samtidigt ett faktum att staden hindrats att få insyn.

Sedan 2013 har, som nämnts, kvinnodialog pågått vid Interreligiösa Centret. Det efterfrågades hösten 2013, av företrädare för S, V och MP, ett genusperspektiv.

När det gäller ungdomsperspektiv samarbetade Interreligiösa Centret bland annat under några år med, den nu nedlagda, Skolkyrkan om ett berättarprojekt för skolorna. Berättarprojektet utbildade personer från de religiösa församlingarna för deltagande i grund- och gymnasieskolors religionsundervisning, t ex religionsdagar. Dessa berättare har konstant sedan dess anlitats av skolor via Interreligiösa Centrets samordnare/GIC:s verksamhetsledare.

GIC har också samarbetat med den interreligiösa utställningen Gränsland, som riktar sig till alla åldrar. Många skolor har under åren lärt känna de gestaltade berättelserna som är gemensamma för judendom, kristendom och islam. Undervisningsmaterial, som lämpar sig också under Covid19, går att beställa.

Utställningen Gränsland och den, från hösten 2020, fristående interreligiösa kvinnodialoggruppen och Kvinnorådet finns i Krokslättskyrkan, med adress:

c/o Krokslättskyrkan
Åbäckgatan 17
431 67 Mölndal

På samma postadress nås även korrespondens till Göteborgs Interreligiösa Råd.

Boka en visning av Gränsland med Lena Forsberg
Tel: 0733-94 84 57
E-post: lena@gransland.com

Läs en artikel om Gränsland på Röhska Muséet. (Röhsska synar gränslandet mellan tre världsreligioner, Vårt Göteborg, 2008-10-07)